کمک های کنار جاده ای و امداد خودرو شامل چه چیز هایی می شود؟

کمک های کنار جاده ای و امداد خودرو شامل چه چیز هایی می شود؟