امدادخودرو چیست و آیا به آن نیاز داریم؟

امدادخودرو چیست و آیا به آن نیاز داریم؟